SDIP: Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Međunarodna banka za obnovu i razvoj, kao implementaciona agencija Globalnog fonda za okoliš, i Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, 31. avgusta 2022. godine, potpisale su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu finansiranja regionalnih aktivnosti u okviru projekta SDIP - Program integralnog razvoja koridora rijeka Save i Drine.
Regionalne aktivnosti imaju za cilj jačanje strateškog regionalnog dijaloga, zajedničkog planiranja, održivog upravljanja i razvoja zajedničkih vodnih resursa u slivu rijeka Save i Drine kao i izgradnju otpornosti na klimatske šokove. Takođe, regionalna komponenta će poslužiti kao ključna platforma za izgradnju povjerenja koja će okupiti nacionalne aktere i ojačati institucije i procedure za saradnju zemalja na slivu rijeke Save. Namjera je da se sliv rijeke Save učini manje osjetljivim na poplave i suše tako što će se, između ostalog, fokus staviti na integralno upravljanje vodnim resursima i prekograničnu saradnju na praćenju i ublažavanju poplava i suša, što će zemlje na slivu rijeke Save učiniti otpornijim na ekstremne vremenske prilike.
Regionalna komponenta SDIP-a zasniva se na Zajedničkom planu aktivnosti za sliv rijeke Save, koji je kao specifičnu platformu za razvojne projekte, pripremila Međunarodna komisija za sliv rijeke Save uz podršku Svjetske banke 2017. godine i Zajedničkoj izjavi o Planu akcije i prekretnicama za sliv rijeke Save kao katalizatoru saradnje u regiji, koju su potpisali predstavnici država Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Crne Gore, na Bledu, Republika Slovenija, 15. juna 2017. godine, u kojima su date smjernice s ciljem da služe kao pokretačka snaga za ekonomsku integraciju i saradnju u regionu, doprinoseći naporima Strana i Crne Gore da osiguraju održiv ekonomski razvoj u čitavom slivu rijeke Save.