Preliminarna procjena rizika od poplava - ažurirani izvještaj 2021.

Izrađeno je od strane Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u saradnji s institucijama Stranа Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Slovenija) i Crne Gore.
Ažurirani izvještaj Preliminarne procjene rizika od poplava u slivu rijeke Save usvojila je Savska komisija na svojoj 60. sjednici održanoj 30. juna i 1. jula 2022. godine.
Sveukupna koordinacija i obrada obavljena je od strane Sekretarijata Savske komisije.

Dokumenti u prilogu

Preliminary Flood Risk Assessment - Update 2021