Uključenost zainteresovanih strana

U skladu s Okolišnim i socijalnim standardima Svjetske banke (Environmental and Social Standards), angažovanje zainteresovanih strana je kontinuirani postupak koji se provodi tokom cijelog projektnog ciklusa. Kroz ovaj postupak Međunarodna komisija za sliv rijeke Save prepoznaje sve potencijalne zainteresovanih strane, komunicira i olakšava dvosmjerni dijalog sa svim zainteresovanim stranama, kao i s osobama na koje utiču ili bi mogle uticati na projektne aktivnosti.  

Kanali za komunikaciju i informisanje svih prepoznatih zainteresovanih strana su dizajnirani u skladu s njihovim potrebama. Postupak uključivanja zainteresovanih strana omogućiće davanje komentara i prijedloga tokom izrade regionalnih studija i planova od značaja za cijeli sliv. Utvrdiće se i razmotriti zahtjevi, potrebe i očekivanja zainteresovanih strana. Regionalna jedinica za provođenje projekta, u okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, će uspostaviti odgovarajuću komunikaciju sa grupama zainteresovanih strana kako bi ih redovno informisala o regionalnim projektnim aktivnostima.