Plan za uključivanje zainteresovanih strana

Plan za uključivanje zainteresovanih strana (Stakeholder Engagement Plan-SEP) omogućuje aktivno uključivanje svih zainteresovanih strana u provođenje  Dijela 4 projekta SDIP, u skladu s aktivnostima Međunarodne komisije za sliv rijeke Save kao i Okolišnim i socijalnim standardima Svjetske banke (Environmental and Social Standards-ESS).
 

SEP dokument
 

Regionalni mehanizam za žalbe

Dio SEPa je Regionalni mehanizam za žalbe (Regional Grievance Mechanism-RGM). Cilj RGM-a je razmatranje žalbi i zabrinutosti koje proizlaze iz provođenja projektnih aktivnosti na pravičan i transparentan način, u cilju omogućavanja efikasnog provođenja Projekta. RGM omogućuje evidenciju, obradu i praćenje svih vrsta žalbi širokog spektra zainteresovanih strana kroz unaprijed utvrđeni postupak.