Drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save

Strane Okvirnog sporazuma odobrile su 2. Plan upravljanja slivom rijeke Save (2. RBMP za Savu) na svom 9. sastanku Strana održanom u Zagrebu (Republika Hrvatska) 9. decembra 2022. godine.

Drugi Sava RBMP je razvijen s ciljem da predstavlja osnovu za integralno, tehnički, ekološki i ekonomski prihvatljivo i održivo upravljanje vodama u cijelom slivu. Tražeći prekogranična rješenja za korak naprijed ka dogovorenim ciljevima opisuje trenutni status voda na cijelom slivu i daje Program mjera koji se planira za implementaciju u godinama koje dolaze.

Drugi plan upravljanja slivom rijeke Save dostupan je za preuzimanje, na svim službenim jezicima strana Okvirnog sporazuma, kao i na engleskom jeziku.

Kratke informacije o drugom Sava RBMP-u dostupne su u 2nd Sava RBMP Summary (verzija na engleskom).

Dokumenti u prilogu

2nd Sava River Basin Management Plan
2nd Sava RBMP Informative Summary