Značajna pitanja upravljanja vodama

Pripremljen od strane Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u saradnji sa Stranama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, Značajna pitanja upravljanja vodama u slivu rijeke Save - Privremeni pregled, usvojen je od strane Savske komisija u decembru 2017. godine.

Sveukupna koordinacija i uređivanje obavljeni su od strane Sekretarijata Savske komisije. 

Dokumenti u prilogu

Significant Water Management Issues in the Sava River Basin - Interim Overview
Summary of the public consultation on Interim Overview of the Significant Water Management issues in the Sava River Basin