Prethodna studija izvodljivosti za obnovu i razvoj plovnog puta rijeke Save

Početak/Kraj: 25. decembra 2006. - 19. marta 2007.

Finansirano odSavska komisija

Dokumenti u prilogu

Pre-Feasibility Study for Rehabilitation and Development of the Sava River Waterway