Plan upravljanja rizicima od poplava

Sava FRMP je razvijen uz podršku Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF - eng. Western Balkans Investment Framework) koji je osiguran kroz projekt: "Unapređenje zajedničkog upravljanja poplavama u slivu rijeke Save".
Države Strane potpisnice Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) odobrile su Sava FRMP na svom Osmom sastanku održanom u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) 24.10.2019. godine.

Glavna prednost Sava FRMP-a ogleda se u usklađenosti zahtjeva EU Direktive o poplavama i Protokola o zaštiti od poplava uz FASRB, te obradi svih značajnih pitanja upravljanja rizicima od poplava, uključujući definisanje ciljeva upravljanja rizikom od poplava na nivou sliva, uspostavljajući područja od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava sa zajedničkim mjerama za sliv rijeke Save.

Sava FRMP je dostupan za preuzimanje na svim službenim jezicima Strana FASRB-a, kao i na engleskom i crnogorskom jeziku.

Dokumenti u prilogu

Summary of Sava FRMP
Program for the Sava FRMP development
Flood Risk Management Plan in the Sava River Basin
Flood Maps - Atlas
Summary of the public participation