Razvoj turizma

U skladu s interesom država Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save iskazanom na Drugom sastanku Strana, 2009. godineMeđunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) koordinira razvoj održivog riječnog turizma u slivu rijeke Save. Glavni rezultati u vezi razvoja nautičkog, pustolovnog i eko-turizma, kao i kulturnoi društveno osviještenog turizma, predstavljeni su kroz Nautičko-turistički vodič za Savu i Smjernice za prekogranični ekoturizam u slivu rijeke Save.  

U cilju promocije rekreativnog turizma, razvoja biciklističkih staza, života u netaknutim prirodnim područjima, tradicionalnih zajednica kao i prirodne i kulturne baštine, Savska komisija inicirala je daljnjsuradnju država Stranakna ovom području, što je rezultiralo Zajedničkom izjavom o regionalnoj suradnji za razvoj održivog turizma u slivu rijeke Savepotpisanom 15. lipnja 2017. godine u Bledu (Slovenija). Zajednička izjava predstavlja okvir za prekograničnu suradnju kao doprinos UN-ovoj Agendi 2030 za održivi razvoj i jačanje prekogranične suradnje u pravcu održivog razvoja regije.