Sigurnost plovidbe i sigurnosni tehnički standardi

Sigurnost plovidbe podrazumijeva osnovne uslove koje plovni putevi i luke moraju ispuniti, te postojanje pravila o plovilima i posadi unutrašnje plovidbe, kao i pravila plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima. S obzirom na odredbе Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB), kao i Protokolom o režimu plovidbe uz FASRB, unapređenje sigurnosti plovidbe kroz harmonizaciju pravila i pratećih tehničkih standarda, uz izradu priručnika za plovidbu predstavljaju važne aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savska komisija).
Savska komisija u skladu sa svojim nadležnostima i prema prijedlozima Stalne stručne grupe za plovidbu (PEG NAV) donosi odgovarajuće odluke iz područja sigurnosti plovidbe. Sve odluke Savske komisije iz ovog područja pravno su obavezujuće za sve Strane. 
Odluke Savske komisije odnose se na Pravila plovidbe, Pravila o minimalnom broju članova posade, Pravila o radiotelefonskoj službi, Pravila za određivanje zimovnika i zimskih skloništa kao i na usvajanje pravila i planova za obilježavanje i održavanje plovnih puteva.   
 
U cilju unapređenja sigurnosti plovidbe kroz harmonizaciju pravila i relevantnih tehničkih standarda, Savska komisija intenzivno sarađuje s EU, Dunavskom komisijom, Centralnom komisijom za plovidbu Rajnom (CCNR) kao i Ekonomskom komisijom Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), dok je saradnja u području pravila plovidbe od posebnog značaja. Savska komisija također učestvuje u radu Europskog odbora za izradu standarda u području unutrašnje plovidbe (CESNI) i njegovih stručnih grupa. 
 
 
Savska komisija je razvila internetsku aplikaciju za pripremu Plana obilježavanja plovnog puta rijeke Save i internetsku aplikaciju za podršku nacionalnim tijelima odgovornim za inspekciju sigurnosti plovidbe, kao internetske usluge koje koriste relevantna nacionalna tijela, dok su Album mostova u slivu rijeke Save i Daljinar rijeke Save i njenih plovnih pritoka razvijeni u obliku plovidbenih publikacija.