Okvir za izradu Strategije prilagođavanja klimatskim promjenama i prioritetne mjere za sliv rijeke Save

Početak/Kraj: 1. juna 2017. - 31. januara 2018.

Finansirano od: Ministarstvo ekološke i inkluzivne tranzicije Republike Francuske

Dokumenti u prilogu

Outline of the Climate Adaptation Strategy and basin-wide priority measures for the Sava River Basin