Okvir Plana upravljanja nanosom u slivu rijeke Save

Glavni cilj izrade Okvira Plana upravljanja nanosom u slivu rijeke Save je analiza postojeće prakse upravljanja nanosom u slivu rijeke Save i definisanje daljnjih koraka za razvoj punog Plana upravljanja nanosom.
Okvir Plana je izrađen 2021. godine uz
podršku UNESCO-ovog regionalnog ureda za nauku i kulturu u Europi.
Okvir Plana upravljanja nanosom u slivu rijeke Save usvojila je Savska komisija na svojoj 59. sjednici 15.-16. marta 2022. godine.
Sveukupna koordinacija i obrada obavljena je od strane Sekretarijata Savske komisije.

Dokumenti u prilogu

Outline of the Sediment Management Plan for the Sava River Basin