Preliminarna procjena rizika od poplava

Izrađena je od strane Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u saradnji s institucijama Stranа Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Slovenija) i Crne Gore.
Preliminarnu procjenu rizika od poplava u slivu rijeke Save usvojila je Savska komisija na svojoj 35. sjednici 1. jula 2014. godine.
Sveukupna koordinacija i obrada obavljena je od strane Sekretarijata Savske komisije.

Dokumenti u prilogu

Sava Preliminary Flood Risk Assessment Report