Tehnički i projektni izvještaji

Unaprjeđenje zajedničkih aktivnosti u oblasti upravljanja poplavama u slivu rijeke Save
Početak: 21.6.2016. Završava: 31.10.2018. Saznajte više

2. faza podrške Vlade SAD Savskoj komisiji i zemljama u slivu rijeke Save
Početak: 1.12.2014. Završava: 18.5.2018. Saznajte više

Okvir za izradu Strategije prilagođavanja klimatskim promjenama i prioritetne mjere za sliv rijeke Save
Početak: 1.6.2021. Završava: 31.1.2018. Saznajte više

Prema procjeni ekološkog stanja vodnih tijela u slivu rijeke Save - STAWA
Početak: 1.4.2015. Završava: 31.3.2016. Saznajte više

Uspostava Hidrološkog informacionog sistem sliva rijeke Save - Sava HIS
Početak: 1.7.2015. Završava: 31.12.2015. Saznajte više

Prema praktičnim smjernicama za održivo upravljanje nanosom korištenjem sliva rijeke Save kao primjer: Uspostava sistema praćenja nanosa za sliv rijeke Save
Početak: 1.12.2014. Završava: 30.10.2015. Saznajte više

Podrška Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save u razvoju Geografskog informacionog sistema za Savu - Sava GIS
Početak: 23.1.2015. Završava: 30.10.2015. Saznajte više

Plan prilagođavanja voda na klimatske promjene za sliv rijeke Save - WATCAP
Početak: 16.3.2012. Završava: 1.8.2015. Saznajte više

Pilot projekat o klimatskim promjenama: Izgradnja veze između planiranja upravljanja rizicima od poplava i procjene klimatskih promjena u slivu rijeke Save
Početak: 9.3.2011. Završava: 31.12.2013. Saznajte više

Prema praktičnim smjernicama za održivo upravljanje nanosom korištenjem sliva rijeke Save kao primjer: Procjena bilansa nanosa za rijeku Savu
Početak: 19.5.2012. Završava: 1.12.2013. Saznajte više

Detaljni projekat i instalacija prototipa za riječni informacioni servis na rijeci Savi
Početak: 1.3.2011. Završava: 1.3.2012. Saznajte više

Implementacijska dokumentacija za uspostavu Sava GIS-a
Početak: 29.6.2009. Završava: 29.12.2009. Saznajte više

Studija izvodljivosti i projektna dokumentacija za obnovu i razvoj prometa i plovidbe na plovnom putu rijeke Save
Početak: 1.12.2007. Završava: 1.7.2008. Saznajte više

Prethodna studija izvodljivosti za obnovu i razvoj plovnog puta rijeke Save
Početak: 25.12.2006. Završava: 19.3.2007. Saznajte više