Prema praktičnim smjernicama za održivo upravljanje nanosom korištenjem sliva rijeke Save kao primjer: Uspostava sistema praćenja nanosa za sliv rijeke Save

Početak/Kraj: 1. decembra 2014. - 30. oktobra 2015.

Finansirano odUNESCO Regionalni ured iz Venecije

Glavna postignuća
  • utvrđivanje strateških i specifičnih ciljeva sistema monitoringa nanosa i razmjene podataka
  • pregled postojećih podataka monitoringa nanosa i tehničkih međunarodnih standarda i tehnika praćenja i procjene njihove primjene u slivu rijeke Save
  • uspostavljanje funkcionalnosti Sava Geoportala za razmjenu podataka o nanosu 
  • radionica o monitoringu nanosa održana u septembru 2015.

Dokumenti u prilogu

Towards Practical Guidance for Sustainable Sediment Management using the Sava River Basin as a Showcase: Establishment of the Sediment Monitoring System for the Sava River Basin