Plovidba

Uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njenim pritokama, koji predviđa uspostavljanje uslova za sigurnu plovidbu na rijeci Savi i njenim pritokama, jedan je od glavnih ciljeva Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savska komisija)Nakon što je FASRB stupio na snagu, rijeka Sava postala je otvorena za međunarodnu plovidbu, što znači da je plovidba na rijeci Savi slobodna za trgovačke brodove svih država.

       

Kada je u pitanju cilj, Savska komisija neprestano obavlja intenzivne aktivnosti kako bi uklonila postojeće prepreke za održivi razvoj plovidbe. Pored toga, Savske države identificirale su obnovu i razvoj infrastrukture plovnih puteva i jedinstveni sistem pravila o sigurnosti plovidbe kao svoje glavne prioritete u području plovidbe.  
 
Ove aktivnosti obuhvataju, između ostalog: 
  • usvajanje plana obilježavanja, održavanja i razvoja plovnih puteva;
  • usvajanje unificiranih pravila plovidbe, uzimajući u obzir specifične uslove pojedinih dionica plovnih puteva;
  • usvajanje tehničkih pravila u vezi s plovilima i pravila o posadi na plovilima;
  • uspostavljanje Riječnih informacionih servisa;
  • koordinacija aktivnosti na obnovi i razvoju plovnog puta rijeke Save. 
Pored toga, zajedno sa Stranama, Savska komisija kontinuirano ulaže napore kako bi osigurala sredstva za projekte koji bi unaprijedili uslove plovidbe na rijeci Savi i time ostvarili dogovorene ciljeve iz prioritetnih područja saradnje.