2. faza podrške Vlade SAD Savskoj komisiji i zemljama u slivu rijeke Save

Početak/Kraj: 1. decembra 2014. - 18. maja 2018.

Finansirano odVlada SAD

Glavna postignuća

  • Prikupljeni hidrološki i meterološki podaci neophodni za kalibraciju modela: podaci vremenske serije za period 2009-2014; podaci o 13 brana i akumulacija; podaci o 7 ustava; podaci o kanalima i crpnim stanicama
  • HEC-HMS hidrološki model sliva rijeke Save razvijen i dostavljen relevantnim institucijama
    • održana radionica o hidrološkom modeliranju, u Zagrebu 2.-3.3.2017.
  • HEC-RAS hidrauličkog modela rijeke Save i njenih glavnih pritoka razvijen i dostavljen relevantnim institucijama
    • nova riječna geometrija dobivena kroz prikupljanje podataka na bazi LiDAR tehnologije
    • održana radionica o hidrauličkom modeliranju, u Zagrebu 15.-17.5.2018.
  • Nabavljena informatička oprema neophodna za isporuku rezultata prethodno opisanih aktivnosti, kao i za funkcionisanje Sava FFWS. IT oprema (hardver i softver) isporučena je relevantnim institucijama (ukupno 19) u decembru 2017. godine, dok su serveri Sava FFWS uspješno instalirani u pet Sava FFWS hosting organizacija.
 

Dokumenti u prilogu

Sava HEC-HMS model - Technical Report
Sava HEC-RAS model - Technical Report