Hidrološki model

Hidrološki model za sliv rijeke Save - Sava HEC-HMS razvijen je korištenjem standardnih softvera Hidrološkog inženjerskog centra (HEC, eng. Hydrologic Engineering Center): HEC-HMS, HEC-GeoHMS i HEC-DSSVue. Glavni cilj Sava HEC-HMS modela je simulacija hidrograma oticanja na slivu rijeke Save tako da hidrogrami mogu biti objedinjeni i uvezeni u hidraulički model. Osim toga, mogućnosti primjene ovog hidrološkog modela su brojne, uključujući i korištenje u sistemu  prognoze i upozorenja na poplave, planiranju upravljanja rizicima od poplava, vodosnabdijevanju i planiranju u slučaju vanrednih slučajeva suša, kao i kod izrade studije klimatskih promjena.
Sava HEC-HMS model je zapravo skup 21 zasebna HEC-HMS modela koji se na nivou 
sliva sastoji od integrisanih i individualnih modela za svaku veću pritoku rijeke Save. Kompilacija modela omogućuje zemljama  fleksibilnost u budućem korištenju za modeliranje na različitim nivoima, bilo cijelog sliva ili sliva pojedine pritoke
                       
Koristeći HEC-GeoHMS, kreirano je detaljno razgraničenje (delineacija) podslivova i riječne mreže uz dodatne ručne dorade digitalnog modela terena DEM (SRTM30) radi pojašnjenja nekih prirodnih i umjetnih karakteristika u okviru sliva, kao što su kraška geologija, nasipi i kanali, naročito u ravničarskim dijelovima sliva, gdje su ove osobine slabije definisane zbog rezolucije DEM-a.  
Sava HEC-HMS model sastoji se od 235 podslivova, koji su pažljivo odabrani kako bi se uzela u obzir lokalna hidrologija. Jedinstvena lokalna karakteristika, prisustvo ka, uticala je na određivanje granica i parametrizaciju podslivova. Hidrološki model je testiran s osmotrenim padavinama i podacima o temperaturama zraka, te dugoročnom prosječnom mjesečnom evapotranspiracijom. Skup ulaznih podataka je usaglašen za vremenske korake od 1 sata. Meteorološki podaci s meteoroloških stanica transformisani su na nivo podslivova putem metode inverzne udaljenosti. Temperaturni podaci transformisani su putem težinskih faktora i korigovani prema nadmorskim visinama. Model je uključen u Sistem za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save (Sava FFWS).