Hidrološki i hidraulički modeli

Aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, vezano za hidrološko i hidrauličko modeliranje, imaju neposredan uticaj na međunarodne napore u pravcu prognoziranja i upozorenja na poplave, mapiranja poplavnih područja i analize klimatskih promjena, uz namjeru proširenja i na druge ciljeve saradnje
 
2010 Razvoj hidrološkog HEC-HMS modela za sliv rijeke Save u svrhu pripreme hidrograma oticaja za reprezentativni hidraulički model nestacionarnog tečenja.
2012 Razvoj jedinstvenog hidrauličkog HEC-RAS modela rijeke Save i njenih glavnih pritoka u svrhu razvoja sveobuhvatnog sistemskog pristupa upravljanju rizicima od poplava u slivu rijeke Save.
2014 Unapređenje hidrološkog HEC-HMS modela za sliv rijeke Save u cilju procjene potencijalnih uticaja klimatskih promjena na različite vodne sektore kao što su plovidba, hidroenergetika, upravljanje poplavama i navodnjavanje.
2017 Razvoj  HEC-HMS hidrološkog modela sliva rijeke Save, uključujući kalibraciju i verifikaciju kao modela za simulacije poplavnih događaja, s ciljem podrške aktivnostima za uspostavu sistema za prognozu poplava.
2018 Razvoj HEC-RAS hidrauličkog modela rijeke Save i njenih glavnih pritokauključujući kalibraciju i verifikaciju za simulacije poplavnin događaja, s ciljem podrške aktivnostima za izradu plana upravljanja rizicima od poplava, kao i za uspostavu sistema za prognozu poplava
2018 Integracija hidrološkog HEC-HMS modela za sliv rijeke Save i HEC-RAS hidrauličkog modela rijeke Save i njezinih glavnih pritoka u okviru Sistema za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save.
2020 Unapređenje hidrološkog HEC-HMS modela za sliv rijeke Save uključujući rekalibraciju i verifikaciju kao modela za simulacije dugoročnih epizoda.