Savska komisija

Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save čine po dva predstavnika svake Strane potpisnice Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, koje su i članice Savske komisije. Predstavnici članica Savske komisije, jedan član i jedan zamjenik člana, imaju jedan glas u Savskoj komisiji. Savska komisija ima predsjedavajućeg koji predstavlja Savsku komsiju.

U skladu sa "Sporazumom o sjedištu", Sjedište Savske komisije je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Savska komisija ima međunarodni pravni kapacitet i pravni subjektivitet potreban za obavljanje svojih funkcija u Republici Hrvatskoj i uživa status međunarodne organizacije s uobičajenim privilegijama i imunitetima. Vlada Republike Hrvatske osigurala je mjesto za rad Savske komisije i njenog Sekretarijata sa sjedištem u Zagrebu.