Klimatske promjene

S obzirom na značaj i složenost izazova klimatskih promjena u prekograničnim riječnim slivovima, u novembru 2015. godine Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) potpisala je Pariški sporazum o vodi i prilagođavanju na klimatske promjene u riječnim slivovima, jezerima i akviferima, čime se pridružila zajednici od više od 300 nacionalnih vlada, međunarodnih organizacija, donatora, nacionalnih i međunarodnih organizacija, jedinica lokalnih samouprava, predstavnika civilnog društva i firmi, koje pozivaju na akciju za prilagođavanje na klimatske promjene. 

Pitanjima klimatskih promjena u slivu rijeke Save pristupa se na osnovama nacionalnih politika i zakonodavnih okvira, u skladu s dostupnim informacijama o budućim trendovima i rezultatima implementacije relevantnih projekata, nudeći prijedloge za daljnje korake. 
 
2013 Pilot projekat Izgradnja veze između planiranja upravljanja rizicima od poplava i procjene klimatskih promjena u slivu rijeke Save proveden od strane UNECE Konvencije za vode.
2015 Projekt Povezivanje sektora voda-poljoprivreda-energija-ekosistemi u slivu rijeke Saveproveden u okviru Programa rada za 2013– 2015. pod pokroviteljstvom UNECE Konvencije za vode, identificirao je set rješenja za rješavanje specifičnih međusektorskih izazova i prepoznao mnoge prednosti usvajanja prekograničnog nexus pristupa u slivu rijeke Save.
2015 Projekt Plan prilagođavanja voda na klimatske promjene za sliv rijeke Save (WАТСАР)proveden od strane Svjetske banke kao podrška zainteresiranim stranama i donosiocima odluka u ocjeni i planiranju rizika nastalih zbog klimatskih promjena koje utiču na vodne resurse. Osigurava osnovu za buduće planove i studije prilagođavanja utjecajima klimatskih promena i stimuliše saradnju i raspravu na slivu Save prema dodatnim i detaljnijim studijama o uticajima klimatskih promjena na regionalnom i nivou sliva.
2016 Projekt Dunav Nexus – Studija slučaja za rijeku Savu, proveden od strane EC Zajedničkog istraživačkog centra (JRC, eng. Joint Research Centre), analizirao je različite buduće scenarije za vodu uslijed klimatskih promjena i promjena korištenja zemljišta izazvanih političkim, demografskim i ekonomskim faktorima.
2018 Okvir za izradu Strategije prilagođavanja klimatskim promjenama i prioritetne mjere za sliv rijeke Save razvijen u okviru inkubator platforme Globalne alijanse za vodu i klimu uz potporu Međunarodnog ureda za vodu, francuskog Ministarstva ekološke i inkluzivne tranzicije i UNECE Konvencije za vode.