Deveti sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Deveti sastanak Strana, kao najviši mehanizam donošenja odluka za provođenje Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, održan je u Zagrebu, 9.12.2022. godine. Kao sastanak visokog nivoa, Deveti sastanak Strana, okupio je više od 40 učesnika, predstavnike delegacija država Strana, predstavnike Crne Gore, Evropske komisije, UNESCO-a, UNECE-a, WMO-a, Svjetske banke i drugih međunarodnih partnera, kao i institucija koje podržavaju i zainteresovane su za provođenje Okvirnog sporazuma.

Podsjećajući na vitalni značaj regionalne saradnje Strana i prepoznajući važnost dosadašnjeg provođenja Okvirnog sporazuma, Deveti sastanak Strana usvojio je Deklaraciju, kroz koju je prepoznat napredak u koordiniranoj implementaciji EU Direktiva i potvrđen, kao značajno dostignuće u regionalnoj sаradnji, drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save. Također, Strane su ponovo potvrdile svoju posvećenost daljoj rehabilitaciji i razvoju plovidbe na rijeci Savi i njenim plovnim pritokama, podstakle dalji i poboljšani multisektorski dijalog sa svim relevantnim akterima uključujući i mlade kao i dalje aktivnosti u pravcu prilagođavanja klimatskim promjenama.

Prepoznajući prednosti saradnje kroz Savsku komisiju, Sastanak Strana visoko je ocijenio njen dosadašnji izvanredan rad.

Naredni deseti sastanak Strana će se održati u Republici Srbiji.