Peti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu


2. decembra 2014 je v Zagrebu potekal 5. sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, na katerem so sodelovale delegacije držav v porečju reke Save ter več predstavnikov mednarodne skupnosti. 
To mednarodno srečanje je zelo pomembno za prekomejno sodelovanje na področju voda, usmerjanje konkretnih aktivnosti držav in iskanje skupnih rešitev za trajnostni razvoj Savskega bazena.
Na sestanku so udeleženci obravnavali ključne zadeve, ki so pomembne za izvajanje Okvirnega sporazuma, kot so načrtovanje upravljanja voda v porečju reke Save, obvadovanje poplav in obnova plovbe ter važnost podpisanih kot tudi sklepanje novih izvedbenih Protokolov k Okvirnem sporazumu, s čimer se pospešuje regionalno sodelovanje. 
Pogodbenice ((Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška, Republika Slovenija in Republika Srbija) so sprejele skupno deklaracijo s smernicami za nadaljno izvedbo Okvirnega sporazuma. Predstavljeni so bili rezultati dela Mednarodne komisije za Savski bazen, kot tudi doseženi skupni rezultati držav v Savskem bazenu pri izvedbi Okvirnega sporazuma. 
Na sestanku je predstavnik Parlamenta mladih predstavil delo Parlamenta mladih, tradicionalnega dogodka, ki je namenjen jačanju ekološke zavesti mladih, prepoznavanju gospodarskih potencialov reke Save, kot tudi važnosti prekomejnega sodelovanja na področju voda. 
Naslednji, 6. sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu bo potekal leta 2016 v Republiki Srbiji.