Celostno upravljanje voda

Na podlagi določb FASRB so se pogodbenice dogovorile, da bodo sodelovale pri celostnem upravljanju virov površinske in podzemne vode v Savskem bazenu na trajnosten način, ki bo zagotavljal:
  • zadostne količine in ustrezno kakovost vode za ohranjanje, zaščito in izboljšanje vodnih ekosistemov (vključno s floro in favno ter ekosistemi naravnih ribnikov in mokrišč);
  • zadostne količine in ustrezno kakovost vode za plovbo in druge namene;
  • zaščito pred škodljivimi vplivi vode (poplave, presežek podzemne vode, nevarnost erozije in ledu);
  • reševanje navzkrižja interesov zaradi različne rabe in uporabe;
  • učinkovit nadzor vodnega režima.