Okvirni sporazum o Savskem bazenu

Okvirni sporazum o Savskem bazenu (FASRB), prvi razvojno usmerjeni večstranski sporazum, sklenjen v regiji v 21. stoletju, ki so ga pogodbenice podpisale 3. decembra 2002 v Kranjski Gori v Sloveniji in ratificirale leta 2004, predstavlja temelj za čezmejno sodelovanje vlad, institucij in posameznikov za trajnostni razvoj Savskega bazena.

FASRB opredeljuje tri glavne cilje sodelovanja:
  • vzpostavitev mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih
  • vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda
  • izvajanje ukrepov za preprečevanje ali omejevanje nevarnosti ter za zmanjševanje in odpravo škodljivih posledic, vključno s posledicami poplav, ledu, suše in incidentov z vodi nevarnimi snovmi.

Temeljna načela sodelovanja v Savskem bazenu, ki jih določa FASRB in o katerih so se dogovorile pogodbenice, so suverena enakost, ozemeljska celovitost, skupna korist ter sodelovanje v dobri veri, ob medsebojnem spoštovanju nacionalne zakonodaje, institucij in organizacij.

Za izvajanje FASRB so pogodbenice imenovale pristojne nacionalne organe. Za usklajevanje izvajanja FASRB je bila ustanovljena Mednarodna komisija za Savski bazen.