Strokovne skupine

Za spodbujanje sodelovanja in zagotavljanje sinergije pri doseganju ciljev, Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) ustanavlja strokovne skupine. Stalne strokovne skupine (PEG) obravnavajo ključna vprašanja v Savskem bazenu. Po potrebi Savska komisija ustanovi tudi ad-hoc strokovne skupine (AH EG), ki se ukvarjajo s posebnimi vprašanji. Splošna delovna ureditev stalnih strokovnih skupin je opredeljena v 10. členu Poslovnika Savske komisije, ki navaja tudi pristojnosti za vsako od stalnih strokovnih skupin.

Sestankov stalnih strokovnih skupin se udeležujejo strokovnjaki, ki jih imenuje Savska komisija na predlog predstavnikov pogodbenic, predsedujejo pa jim imenovani uradniki sekretariata. Vsaka pogodbenica ima pravico, da jo na sestankih strokovnih skupin po potrebi zastopajo dodatni strokovnjaki. Njihovo udeležbo mora sekretariatu najaviti član Savske komisije ali član strokovnih skupin najmanj tri delovne dni pred sestankom.

Opazovalci lahko sodelujejo pri delu strokovnih skupin v skladu s postopki, ki urejajo podelitev statusa opazovalca v Savski komisiji.

Predstavnike organizacij, organov in projektov ter posamezne strokovnjake, ki se ukvarjajo z dejavnostmi v zvezi s Savskim bazenom, lahko sekretariat povabi k sodelovanju na določenih sestankih strokovnih skupin kot goste, če se ugotovi, da je njihovo delo potrebno za reševanje določenih vprašanj.