PEG GIS

Stalna strokovna skupina za geoinformacijski sistem

Splošni cilj: zagotavljanje pomoči in usmerjanje ter usklajevanje vseh dejavnosti Mednarodne komisije za Savski bazen, povezanih z izvajanjem Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) na področju upravljanja podatkov/informacij o vodah.

Glavne naloge
 • Sodelovanje pri izdelavi strateških in načrtovalnih dokumentov Savske komisije; 
 • Usklajevanje vseh nalog, tehničnih del in dejavnosti v zvezi z operativnim delom in nadaljnjim razvojem (Geo)informacijskega sistema za Savski bazen (Sava GIS), kot tudi pri izvajanju in posodabljanju Politike izmenjave in uporabe podatkov in informacij Sava GIS (Podatkovna politika Sava GIS), 
 • Spremljanje stanja in razvoja GIS v pogodbenicah, da bi podali priporočila za njihovo prilagoditev za izpolnjevanje zahtev Savske komisije,  
 • Pomoč pri procesih usklajevanja podatkov nacionalnih podatkovnih nizov ob upoštevanju specifičnih zahtev Podatkovne politike Sava GIS in sorodnih direktiv EU z zagotavljanjem, da so informacije dosledne in ustrezajo opredeljeni kakovosti z implementacijo metapodatkov,  
 • Spodbujanje lažje integracije obstoječih GIS v Savski regiji v GIS za Savski bazen, z uporabo odprtih standardov, sodobnih IT tehnologij in smernic, 
 • Spodbujanje širše uporabe in izmenjave geoprostorskih informacij z uporabo geoprostorskih internetnih storitev; 
 • Usklajevanje vseh dejavnosti, povezanih z GIS v Savskem bazenu, z ustreznimi dejavnostmi na ravni Podonavja, 
 • Pomoč pri pripravi poročil in kart, ki jih zahtevajo stalne strokovne skupine Savske komisije v skladu z njihovimi specifičnimi nalogami; 
 • Pomoč in usmerjanje na področju drugih sistemov Savske komisije, kot sta hidrološki informacijski sistem ter sistem za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu;  
 • Sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, povezanih z GIS, 
 • Priprava projektnih predlogov (kadar je to potrebno) za pomoč pri izvajanju njihovih nalog, 
 • Zagotavljanje informacij in smernic stalnim in ad hoc strokovnim skupinam, ki so potrebne za izpolnjevanje nalog v okviru njihovih pooblastil v zvezi z GIS,  
 • Imenovanje in predlaganje usposobljenih izvajalcev za nekatere dejavnosti, povezane z GIS. To je lahko PEG GIS ali zunanji partner, če ni v nasprotju s pravili Savske komisije, ki urejajo tovrstna vprašanja, 
 • Predložitev predlogov Savski komisiji za ustanovitev časovno omejenih delovnih skupin, če in kadar je to potrebno, za reševanje konkretnih vprašanj in usmerjanje dela delovne skupine, ustanovljene na podlagi njenega predloga,
 • Izvajanje drugih nalog in dolžnosti, za katere jih posebej pooblasti Savska komisija.
Bosna in Hercegovina:


 
Hajrudin Mičivoda, član
Nebojša Nikolić, član

Nikola Ristić, član
Maja Radić, namestnica člana
Republika Hrvaška:
 
Sandra Šturlan Popović, članica
Tijana Rosandić, namestnica članice
Republika Srbija:

 
Merita Borota, članica
Zoran Vučković, član

Milan Njegomir, član
Ognjen Radunović, namestnik člana
Aleksandar Drobnjak, namestnik člana
Tatjana Dopuđa, nacionalni strokovnjak
Darko Jaramaz, nacionalni strokovnjak
Republika Slovenija:

 
Blaž Pokeršnik, član
Primož Kogovšek, namestnik člana
Maja Kregar, namestnica člana

Predsedujoči: Nikola Cvjetković, sekretariat Savske komisije
Namestnik predsedujočega: Duško Isaković, sekretariat Savske komisije