Integralni razvojni program za Savo in Drino

31. avgusta 2022 sta Mednarodna komisija za Savski bazen in Mednarodna banka za obnovo in razvoj, ki deluje kot Izvedbena agencija Sklada za globalno okolje, podpisali Sporazum o dodelitvi sredstev za financiranje regionalnih aktivnosti (4. del - Regionalno sodelovanje) v okviru Integralnega razvojnega programa za Savo in Drino (SDIP) - I. faza.
Regionalni del SDIP temelji na Skupnem akcijskem načrtu za Savski bazen, posebni platformi za razvojne projekte, ki jo je leta 2017 pripravila Mednarodna komisija za Savski bazen ob podpori Svetovne banke, in Skupni izjavi o akcijskem načrtu in mejnikih za Savski bazen kot katalizatorju sodelovanja v regiji, ki so ga podpisali predstavniki pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Črne gore 15. junija 2017 na Bledu, Republika Slovenija.
4. del SDIP - Regionalno sodelovanje je namenjen krepitvi strateškega regionalnega dialoga, skupnega načrtovanja ter trajnostnega upravljanja in razvoja skupnih vodnih virov v Savskem bazenu. Regionalne dejavnosti vključujejo krepitev odpornosti na podnebne spremembe, podpirajo politični dialog, spodbujajo medsektorske razvojne sinergije in gospodarsko sodelovanje na koridorjih rek Sava in Drina. Z regionalnimi aktivnostmi bodo razvite študije in načrti, ki so pomembni za celotni Savski bazen, kot so:
  • Hidrološka študija za Savski bazen
  • Študija o sedimentu, vodi in bioti v Savskem bazenu
  • Strategija prilagajanja podnebnim spremembam za Savski bazen
  • Glavni načrt za razvoj trajnostnega turizma v Savskem bazenu
  • Posodobitve načrta upravljanja voda in obvladovanja poplavne ogroženosti v Savskem bazenu
  • Prvi načrt upravljanja s sedimentom za Savski bazen
  • Izboljšanje obstoječih zmogljivosti Sava GIS in HIS
  • Izboljšanje, razširitev in operacionalizacija sistema za opozarjanje in napovedovanje poplav in nizkih pretokov v porečju reke Save
  • Posodobitev skupne izjave o vodilnih načelih za plovbo po celinskih vodah in varstva okolja v porečju reke Donave
Program SDIP se bo izvajal v več fazah v obdobju 10 let. Trenutno poteka I. faza, ki bo trajala do julija 2026.