PEG APC

Stalna strokovna skupina za preprečevanje in obvladovanje nesreč

Splošni cilj: zagotavljanje pomoči in usmerjanje ter usklajevanje vseh dejavnosti Mednarodne komisije za Savski bazen, povezanih z izvajanjem Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) na področju preprečevanja in obvladovanja nesreč ter dejavnosti v zvezi z obvladovanjem izrednih vplivov na vodo in vodne ekosisteme.

Glavne naloge
 • Sodelovanje pri izdelavi strateških in načrtovalnih dokumentov Savske komisije;
 • Opredelitev stanja državnih sistemov za izredne razmere in postopkov na področju poplav, nevarnosti zaradi ledu, suš in incidentov z nevarnimi snovmi v zvezi z nesrečami in naravnimi nesrečami v Savskem bazenu;
 • Sodelovanje pri razvoju in izvajanju politik in strategij za zmanjšanje tveganja izrednih vplivov na vodo in vodni ekosistem ter izboljšanje ukrepov za preprečevanje, pripravljenost in odzivanje, vključno z obnovitvenimi ukrepi;
 • Pomoč pri izboljšanju usklajenega ali skupnega sistema ukrepov, dejavnosti, opozoril in alarmov v Savskem bazenu za izredne vplive na vodo in vodni ekosistem, kot so nenadna in nenamerna onesnaženja, praznjenje umetnih rezervoarjev in zadrževalnikov zaradi porušitve ali neustreznega ravnanja, poplave, led, suše, pomanjkanje vode in oviranje plovbe;
 • Uskladitev opredelitve nevarnih dejavnosti in drugih potencialnih tveganj za izredne vplive na vodo in vodni ekosistem s protokoli obveščanja o predlaganih ali obstoječih dejavnostih ali drugih tveganjih;
 • Izmenjava informacij o ukrepih za preprečevanje industrijskih nesreč in izrednih vplivov na vodo in vodni ekosistem;  
 • Usklajevanje postopkov za izdelavo načrta za izredne razmere; 
 • Podpora pri razvoju skupnih načrtov za izredne razmere, če je potrebno;   
 • Usklajevanje izvajanja sistema za obveščanje o nesrečah v Podonavju;   
 • Razvoj postopkov medsebojne pomoči med pogodbenicami FASRB;   
 • Izvajanje drugih nalog in dolžnosti, za katere jih posebej pooblasti Savska komisija. 
Bosna in Hercegovina: 
Ajla Rizvanbegović-Rizvanović, članica
Aleksandra Kovačević, članica
Muhamed Gubić, namestnik članice
Jasmina Aščić, namestnica članice
Nebojša Stjepanović, namestnik članice
Republika Hrvaška:

 
Marijana Gubić Horvat, članica
Krešimir Maldini, namestnik članice
Đurđica Butina, namestnica članice
Republika Srbija:
 
Marta Mihailović, članica
Branka Popović, članica
Jovan Vignjević, član

Nataša Radovanović, namestnica članice
Dragana Bosiljčić, nacionalni strokovnjak
Jelena Tesla, nacionalni strokovnjak
Republika Slovenija:

 
Janez Polajnar, član
Andrej Golob, namestnik člana
 

Predsedujoči: Samo Grošelj, sekretariat Savske komisije