Karte opasnosti i rizika od poplava


Program razvoja Sava FRMP-a propisuje da zemlje izrađuju i čine dostupnim karte opasnosti od poplava za sve identificirane APSFR, za sljedeće scenarije:
  • poplave srednje vjerovatnoće pojave (predviđenog povratnog perioda od 100 godina) i
  • poplave male vjerovatnoće pojave ili ekstremni scenarij događaja (bez obzira na povratni period).
Karte rizika od poplava trebaju biti pripremljene na osnovu minimalnog obima informacija, koje pokazuju potencijalno negativne posljedice povezane s dva navedena scenarija poplava i izražene u smislu:
  • potencijalno pogođenog broja stanovnika,
  • vrste ekonomske aktivnosti područja koje su potencijalno pogođena, na temelju CORINE Land Cover i korištenja zemljišta,
  • lokacija IPPC instalacija koje mogu prouzrokovati incidentno zagađenje u slučaju poplava na osnovu registra E-PRTR i drugih relevantnih informacija,
  • zaštićenih područja prema EU Okvirnoj direktivi o vodama, Natura2000 područja, nacionalnih parkova i drugih, kao što su područja s povećanim pronosom nanosa
Tokom izrade Sava FRMP-a, u skladu s Programom, države su razmjenile podatke i informacije o dostupnim kartama plavljenja. Podaci i informacije razmjenjeni su preko Sava GIS Geoportala.

S obzirom da su zemlje trenutno u različitim fazama razvoja kartama plavljenja i da koriste metodologije koje su prilagođene prema njihovim mogućnostima i potrebama, karte plavljenja još uvijek nisu dostupne za sve rijeke. Pored toga, zemlje koriste različite metode za prikazivanje rizika od poplava, što čini nemogućim jednostavno spajanje nacionalnih rezultata.
Na osnovu Programa i u svrhu zajedničkog razvoja karata plavljenja, kao što je predviđeno Protokolom, elementi pojednostavljene metodologije za izradu karata plavnih površina u slivu rijeke Save razvijeni su u okviru Sava FRMP-a. Pojednostavljena metodologija je prvenstveno vezana za poplavna područja koja dijele dvije ili više zemalja (AMI) i uzima u obzir činjenicu da su sve zemlje u slivu već razvile ili rade na definisanju nacionalnih metodologija.