Preliminarna procjena rizika od poplava

 
Preliminarna procjena rizika od poplava u slivu rijeke Save (Sava PFRA) pripremljena je od strane Sekretarijata i Stalne stručne grupe za prevenciju poplava Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) i usvojena je na 35. sjednici Savske komsije 1.7.2014. godine. Zajednički izvještaj o Sava PFRA sažetak je informacija o preliminarnoj procjeni rizika od poplava u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i jednom dijelu Bosne i Hercegovine (Federacija Bosne i Hercegovine), dok su za druge dijelove (Republika Srpska i Brčko Distrikt) i Crnu Goru podaci o preliminarnoj procjeni rizika od poplava analizirani tokom izrade Sava FRMP-a.
Zemlje su razmijenile dostupne podatke i informacije o poplavnim područjima na osnovu kojih su zaključile da postoje potencijalni značajni rizici od poplava ili da postoji vjerovatnoća njihove pojave. Podaci i informacije razmijenjeni su kroz zajedničku platformu za razmjenu podataka - Sava GIS Geoportal.
Kroz zaključke koji se odnose na značajne poplave iz prošlosti i potencijalne buduće poplave, kao i pregleda anаliziranih područja s potencijalno visokim rizikom od poplava (APSFR) iz nacionalnih dokumenata, značajna prednost Prvog ciklusa planiranja upravljanja rizicima od poplava je određivanje područja od zajedničkog interesa u slivu rijeke Save (AMI).

Drugi ciklus planiranja upravljanja rizicima od poplava započet je pregledom zajedničkog izvještaja o Sava PFRA. Također, AMI-ji će biti revidovani kao i postojanje odbrana od poplava koje nisu uzete u obzir u Sava PFRA.