Značajna pitanja upravljanja vodama


Značajna pitanja upravljanja vodama (SWMI - eng. Significant Water Managemetn Issues) za sliv rijeke Save definisana su kao pitanja koja izravno ili neizravno utiču na ekološki i hemijski status površinskih, te hemijski i količinski status podzemnih vodnih tijela.
Na osnovu karakterizacije sliva rijeke Save, preliminarne analize antropogenih pritisaka na površinske i podzemne vodne resurse, procesa javnih konsultacija s relevantnim zainteresiranim stranama, te u konačnici prema dogovoru zemalja koje dijele sliv rijeke Save, SWMI su definisani kao:
  • Organsko zagađenje,
  • Zagađenje nutrijentima,
  • Zagađenje opasnim tvarima,
  • Hidromorfološke promjene
  • Kvalitet podzemnih voda.
Pored toga, nekoliko drugih pitanja naznačena su kao važna za sliv rijeke Save, ali zbog nedostatka podataka i informacija zahtijevaju dalju razradu, kao kandidati za SWMI:
  • Količina podzemnih voda,
  • Kvalitet i količina sedimenta,
  • Invazivne strane vrste,
  • Upravljanje potrebama za vodom
Za svaki od SWMI ili SWMI kandidata, vizije i ciljevi upravljanja kao i preliminarne specifične aktivnosti prema postizanju zadanih ciljeva su identificirani stvarajući tako okvir za razvoj Programa mjera u svakom od ciklusa planiranja.