Uključenost zainteresovanih strana

Učešće javnosti jedno je od temeljnih načela održivog upravljanja vodama prema Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save (FASRB).

Član 21. Okvirnog sporazuma predviđa „da će metodologija provođenja i praćenja sporazuma uključivati pravovremeno pružanje informacija zainteresovanim stranama i široj javnosti putem tijela odgovornih za provođenje Okvirnog sporazuma”.

Меđunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija), usmjerena na saradnju sa zainteresovanim stranama značajnim u prekograničnom i kontekstu sliva, posvećena je osiguravanju i snažnom poticanju uključenosti svih zainteresovanih strana kroz razmjenu informacija, javno savjetovanje te aktivno učešće zainteresovanih strana. Uz posmatrače, specifični su načini angažiranja zainteresovanih strana Savski parlament mladih i Savsko vijeće za vode.