Vključevanje deležnikov

Sodelovanje javnosti je eno od temeljnih načel trajnostnega upravljanja voda, v skladu z zahtevami Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu.

21. člen FASRB navaja, da bo "metodologija izvajanja in spremljanja vključevala pravočasno zagotavljanje informacij deležnikom in širši javnosti s strani organov, odgovornih za izvajanje FASRB".

Sodelovanje Mednarodne komisije za Savski bazen (Savske komisije) z deležniki, pomembnimi na ravni porečja in na čezmejni ravni, je namenjeno zagotavljanju in močnemu spodbujanju vključevanja deležnikov z izmenjavo informacij, javnim posvetovanjem in aktivnim sodelovanjem deležnikov. Poleg opazovalcev predstavljata posebni način vključevanja deležnikov Parlament mladih Savskega bazena in Savski svet za vode.