Načrt upravljanja voda za Savski bazen

 
V skladu z določbami Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) so se pogodbenice dogovorile, da bodo sodelovale pri razvoju Načrta upravljanja voda za Savski bazen (Sava RBMP) in zagotovile usklajevanje z dejavnostmi na ravni vodnega območja Donave. Načrti upravljanja voda za Savski bazen obravnavajo pomembna vprašanja upravljanja voda po pristopu, vzpostavljenem na ravni vodnega območja Donave, vendar podrobneje.

V Načrtih upravljanja voda za Savski bazen se obravnavajo vprašanja upravljanja voda na telesih površinske in podzemne vode, ki so v skladu z merili pomembna za celotno porečje:
  • površinska vodna telesa na reki Savi in njenih pritokih z velikostjo porečja >1.000 km² in reke, ki so opredeljene kot pomembne za celotno porečje (Sotla, Lašva in Tinja; površina <1.000 km²)
  • čezmejna in nacionalna telesa podzemne vode, ki so pomembna zaradi svoje velikosti (površina >1.000 km²) ali tista s površino < 1.000 km², ki so pomembna zaradi različnih drugih meril, npr. družbeno-ekonomski pomen, pomembna raba, vplivi, pritiski in/ali interakcija z vodnim ekosistemom.
 
Po sprejetju Načrta upravljanja voda za Savski bazen na 5. sestanku pogodbenic (2. decembra 2014 v Zagrebu) so ​​se v letu 2016 začele dejavnosti za razvoj drugega cikla načrtovanja upravljanja voda.

Cilj priprave Načrta upravljanja voda za Savski bazen je povezovanje upravljanja voda s celostnim in trajnostnim družbeno-ekonomskim razvojem držav v porečju. Posodobitev Načrta upravljanja voda za Savski bazen, ki sledi osnutku Načrta upravljanja voda za Savski bazen, temelji na podatkih, znanju in informacijah iz 2. poročila o analizi Savskega bazena in vmesnega pregleda pomembnih zadev upravljanja voda. Razvoj drugega Načrta upravljanja voda za Savski bazen poteka na strokovni ravni, z delom Stalne strokovne skupine za upravljanje porečja in Stalne strokovne skupine za GIS.

Pogodbenice Okvirnega sporazuma so na 9. sestanku pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu odobrile Drugi načrt upravljanja voda za Savski bazen (2. Sava RBMP). Sestanek je potekal 9. decembra 2022 v Zagrebu (Republika Hrvaška).