Predhodna ocena poplavne ogroženosti

Predhodno oceno poplavne ogroženosti v Savskem bazenu (Sava PFRA) sta pripravila sekretariat in Stalna strokovna skupina Savske komisije za preprečevanje poplav , Savska komisija pa jo je sprejela leta 2014. Skupno poročilo Sava PFRA povzema informacije o predhodni oceni poplavne ogroženosti v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in v delu Bosne in Hercegovine (Federacija Bosne in Hercegovine), medtem ko so bili za ostale dele (Republika Srbska in Okrožje Brčko Bosne in Hercegovine) in za Črno goro podatki o predhodni oceni poplavne ogroženosti analizirani med pripravo Sava FRMP.  
Države so si izmenjale razpoložljive podatke in informacije o območjih, za katera so ugotovile, da obstaja potencialno velika poplavna ogroženost oz. velika verjetnost pojava poplav. Podatke in informacije so si države izmenjale preko skupne platforme za izmenjavo podatkov – Sava GIS Geoportal.
Poleg zaključkov v zvezi z večjimi poplavami v preteklosti in morebitnimi poplavami v prihodnosti ter pregleda analiziranih območij s potencialno veliko poplavno ogroženostjo (APSFR) iz nacionalnih dokumentov, je pomembna prednost prvega cikla načrtovanja obvladovanja poplavne ogroženosti opredelitev območij skupnega interesa za varstvo pred poplavami v Savskem bazenu (AMI)

Drugi cikel načrtovanja obvladovanja poplavne ogroženosti se je začel s pregledom skupnega poročila Sava PFRA. Ponovno se bodo preučila tudi območja AMI in obstoj protipoplavne zaščite, ki v Sava PFRA ni bil upoštevan.