Hidrološki model

Hidrološki model za Savski bazen - Sava HEC-HMS je bil razvit z uporabo standardne programske opreme HEC-HMS, HEC-GeoHMS in HEC-DSSVue. Glavni cilj modela Sava HEC-HMS je izdelati hidrografe pretokov v celotnem Savskem bazenu, tako da je hidrografe mogoče povezati s hidravličnim modelom in jih vanj uvoziti. Uporaba hidrološkega modela je široka, vključno z uporabo v Sistemu za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu, pri načrtovanju obvladovanja poplavne ogroženosti, oskrbe z vodo in kriznega načrtovanja v primeru suše ter v študijah podnebnih sprememb.
 
Razvito modeliranje Sava HEC-HMS je pravzaprav knjižnica približno 21 ločenih modelov HEC-HMS, sestavljena iz integriranega modela za celotno porečje in posameznih modelov za vsak večji pritok reke Save. Zbirka modelov zagotavlja sodelujočim državam fleksibilnost pri prihodnji uporabi za modeliranje na različnih ravneh, bodisi za celoten Savski bazen ali za porečje posameznega pretoka.
                        

S pomočjo HEC-GeoHMS je bila izdelana podrobna razmejitev podporečij in rečnega omrežja, z dodatnimi ročnimi modifikacijami DEM (SRTM30) zaradi upoštevanja nekaterih naravnih in umetnih značilnosti znotraj porečja, kot so geologija krasa ter nasipi in kanali, zlasti na ravnih območjih porečja, kjer so te lastnosti zaradi ločljivosti DEM slabše opredeljene.

Model Sava HEC-HMS je sestavljen iz 235 podporečj, ki so bila ob upoštevanju lokalne hidrologije skrbno izbrana. Edinstvena lokalna značilnost je prisotnost krasa, kar je vplivalo na določitev mej podporečij in parametrizacijo porečj. Hidrološki model je bil zagnan z opazovanimi padavinami in temperaturnimi podatki ter dolgoletno povprečno mesečno evapotranspiracijo. Nabor vhodnih podatkov je dogovorjen za časovne korake po 1 uro. Podatki o padavinah z meteoroloških postaj se preoblikujejo na nivo podporečij z metodo inverzne razdalje. Podatki o temperaturi so bili preoblikovani z vplivnimi faktorji in popravljeni za nadmorsko višino.

Model je vključen v Sistem za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu.