SDIP: Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Međunarodna banka za obnovu i razvoj, kao provedbena agencija Globalnog fonda za okoliš, i Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, 31. kolovoza 2022. potpisale su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu financiranja regionalnih aktivnosti u okviru projekta SDIP - Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine.
Regionalne aktivnosti usmjerene su na jačanje strateškog regionalnog dijaloga, zajedničko planiranje, održivo upravljanje i razvoj zajedničkih vodnih resursa u slivovima rijeka Save i Drine, kao i izgradnju otpornosti na klimatske šokove. Također, regionalna komponenta služit će kao ključna platforma za izgradnju povjerenja koja će okupiti nacionalne aktere i ojačati institucije i procedure za suradnju zemalja u slivu rijeke Save. Namjera je sliv rijeke Save učiniti manje osjetljivim na poplave i suše, između ostalog, usmjeravanjem na cjelovito upravljanje vodnim resursima i prekograničnu suradnju na praćenju i ublažavanju poplava i suša, čime će zemlje sliva rijeke Save postati otpornije na ekstremne vremenske uvjete.
Regionalna komponenta SDIP-a temelji se na Zajedničkom akcijskom planu za sliv rijeke Save koji je kao specifičnu platformu za razvojne projekte pripremila Međunarodna komisija za sliv rijeke Save uz potporu Svjetske banke 2017. godine i Zajedničke izjave o Akcijskom planu i prekretnicama za sliv rijeke Save kao katalizatoru suradnje u regiji, koju su potpisali predstavnici država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Crne Gore, na Bledu, Republika Slovenija, 15. lipnja 2017., u kojem su dane smjernice s ciljem da služe kao pokretačka snaga za gospodarsku integraciju i suradnju u regiji, pridonoseći naporima stranaka i Crne Gore da osiguraju održivi gospodarski razvoj u cijelom slivu rijeke Save.