Preliminarna procjena rizika od poplava - ažurirano izvješće 2021.

Izrađeno je od strane Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u suradnji s institucijama Stranаka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Slovenija) i Crne Gore.
Ažurirano izvješće Preliminarne procjene rizika od poplava u slivu rijeke Save usvojila je Savska komisija na svojoj 60. sjednici, 30. lipnja i 1. srpnja 2022. godine.
Sveukupna koordinacija i obrada obavljena je od strane Tajništva Savske komisije.

Dokumenti u prilogu

Preliminary Flood Risk Assessment - Update 2021