Hidrološki i hidraulički modeli

Aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, u vezi s hidrološkim i hidrauličkim modeliranjem, imaju neposredan utjecaj na međunarodne napore u pravcu prognoza i uzbunjivanja na poplave, mapiranja poplavnih područja i analize klimatskih promjena u svrhu proširenja, kao i na druge ciljeve suradnje
 
2010 Razvoj hidrološkog modela HEC-HMS-a za sliv rijeke Save u svrhu razvoja hidrograma protoka za reprezentativni hidraulički model nestacionarnog tečenja
2012 Razvoj hidrološkog modela HEC-HMS-a za sliv rijeke Save u svrhu razvoja hidrograma protoka za reprezentativni hidraulički model nestacionarnog tečenja
2014 Unapređivanje HEC-HMS hidrološkog modela za sliv rijeke Save u cilju procjene potencijalnih utjecaja klimatskih promjena na različite vodne sektore kao što su plovidba, hidroenergija, upravljanje poplavama i navodnjavanje.
2017 Razvoj hidrološkog modela HEC-HMSsliva rijeke Save, uključujući kalibraciju i verifikaciju kao modela poplavnog događaja, kojima bi se podržale aktivnosti za uspostavljanje sustava za prognozu poplava
2018 Razvoj HEC-RAS hidrauličkog modela rijeke Save i njezinih glavnih pritoka, uključujući kalibraciju i verifikaciju kao modela poplavnog događaja, s ciljem podrške aktivnostima za izradu plana za upravljanje rizicima od poplava, kao i za uspostavljanje sustava za prognozu poplava
2018 Integracija hidrološkog modela HEC-HMS za sliv rijeke Save i HEC-RAS hidrauličkog modela rijeke Save i njezinih glavnih pritoka u okviru Sustava za prognozu i upozorenje na poplave za sliv rijeke Save
2020 Unapređenje hidrološkog modela HEC-HMS za sliv rijeke Save uključujući rekalibraciju i verifikaciju kao dugoročnog simulacijskog modela