Hidrološki model

Hidrološki model za sliv rijeke Save - Sava HEC-HMS razvijen je koristeći standardni softver HEC-HMS, HEC-GeoHMS i HEC-DSSVue. Glavni cilj Sava HEC-HMS modela je izrada hidrograma protjecaja diljem sliva rijeke Save tako da hidrogrami mogu biti objedinjeni i uvezeni u hidraulički model. Povrh toga, primjene hidrološkog modela su brojne, uključujući i njihovo korištenje u Sustavu prognoze i upozorenja na poplave za sliv rijeke Save, planiranju upravljanja rizikom od poplava, vodoopskrbi i planiranju u slučaju izvanrednih slučajeva suša i kod izrada studije klimatskih promjena.

Sava HEC-HMS model je zapravo skup 21 zasebna HEC-HMS modela koji se na razini sliva sastoji od integriranih i individualnih modela za svaki veći pritok rijeke Save. Kompilacija modela omogućuje zemljama koje surađuju fleksibilnost u budućem korištenju za modeliranje na različitim razinama, bilo cijelog sliva ili sliva pojedinog pritoka. 
                        

Koristeći HEC-GeoHMS, kreirano je detaljno razgraničenje podslivova i riječne mreže uz dodatne ručne dorade digitalnog modela terena DEM (SRTM30) radi pojašnjenja nekih prirodnih i umjetnih značajki u okviru sliva, kao što su kraška geologija, nasipi i kanali, naročito u ravničarskim dijelovima sliva, gdje su ove osobine slabije definirane zbog rezolucije DEM-a. 

Sava HEC-HMS model sastoji se od 235 podslivova, koji su pažljivo odabrani kako bi se uzela u obzir lokalna hidrologija. Jedinstvena lokalna karakteristika, prisustvo krša, utjecala je na određivanje granica i parametrizaciju podslivova. Hidrološki model je pušten u rad s promotrenim padalinama i temperaturnim podacima te dugoročnom prosječnom mjesečnom evapotranspiracijom. Skup ulaznih podataka je usuglašen za vremenske korake od 1 sata. Meteorološki podaci s meteoroloških postaja transformirani su na razinu podslivova putem metode inverzne udaljenosti. Temperaturni podaci transformirani su putem težinskih faktora i korigirani za nadmorsku visinu.

Model je uključen u Sustav za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save (Sava FFWS)