Plan upravljanja rizicima od poplava

Sava FRMP je razvijen uz podršku Investicijskog okvira za zapadni Balkan koji je osiguran kroz projekt: "Unapređenje zajedničkog upravljanja poplavama u slivu rijeke Save".
Države Stranke FASRB-a odobrile su Sava FRMP na svom osmom sastanku održanom u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) 24.10.2019. godine.

Glavna prednost Sava FRMP-a ogleda se u usklađenosti zahtjeva Direktive EU o poplavama i Protokola o zaštiti od poplava uz FASRB te obradi svih značajnih pitanja upravljanja rizikom od poplava, uključujući definiranje ciljeva upravljanja rizikom od poplava na razini sliva, uspostavljajući područja od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava sa zajedničkim mjerama za sliv rijeke Save.

Sava FRMP je dostupan za preuzimanje na svim službenim jezicima Stranaka FASRB-a, kao i na engleskom i crnogorskom jeziku.
 

Dokumenti u prilogu

Summary of Sava FRMP
Program for the Sava FRMP development
Flood Risk Management Plan in the Sava River Basin
Flood Maps - Atlas
Summary of the public participation