Prema praktičnim smjernicama za održivo upravljanje nanosom koristeći sliv rijeke Save kao primjer: Procjena bilance sedimenta za rijeku Savu

Početak/Kraj: 19. svibanj 2012. - 1. prosinac 2013.

Financirano odUNESCO Regionalni ured iz Venecije

Dokumenti u prilogu

Towards Practical Guidance for Sustainable Sediment Management using the Sava River Basin as a Showcase: Estimation of Sediment Balance for the Sava River