2. faza podrške Vlade SAD-a Savskoj komisiji i zemljama u slivu rijeke Save

Početak/Kraj: 1. prosinac 2014. - 18. svibanj 2018.

Financirano odVlada SAD-a

Glavna postignuća

  • Prikupljeni hidrološki i meteorološki podaci neophodni za kalibraciju modela: podaci vremenske serije za period 2009-2014; podaci o 13 brana i akumulacija; podaci o 7 ustava; podaci o kanalima i crpnim stanicama
  • HEC-HMS hidrološki model sliva rijeke Save razvijen i dostavljen relevantnim institucijama
    • održana radionica o hidrološkom modeliranju, u Zagrebu 2.-3.3.2017.
  • HEC-RAS hidraulički model rijeke Save i njenih glavnih pritoka razvijen i dostavljen relevantnim institucijama
    • nova riječna geometrija dobivena kroz prikupljanje podataka na osnovi LiDAR tehnologije
    • održana radionica o hidrauličkom modeliranju, u Zagrebu 15.-17.5.2018.
  • Nabavljena informatička oprema neophodna za isporuku rezultata prethodno opisanih aktivnosti, kao i za funkcioniranje Sava FFWS-a. IT oprema (hardver i softver) isporučena je relevantnim institucijama (ukupno 19) u prosincu 2017. godine, dok su serveri Sava FFWS-a uspješno instalirani u pet Sava FFWS hosting organizacija.

Dokumenti u prilogu

Sava HEC-HMS model - Technical Report
Sava HEC-RAS model - Technical Report