Povijest suradnje

2001 Četiri zemlje sliva rijeke Save – Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Jugoslavija, Republika Hrvatska i Republika Slovenija, u cilju suradnje u pravcu održivog upravljanja vodama, ušle su u proces poznat kao Savska inicijativa i potpisale "Pismo namjere" o pokretanju zajedničkih aktivnosti vezanih za rijeku Savu i njezine pritoke.
Osnovna ideja Savske inicijative sadržana u "Pismu namjere" bila je uspostaviti odgovarajući institucionalni okvir za prekograničnu suradnju koji će osigurati održivu upotrebu, zaštitu i upravljanje vodnim resursima u slivu rijeke Save te time omogućiti "bolje uvjete života i podizanje standarda u regiji".
2002  Svjesne velikih političkih, ekonomskih i društvenih promjena koje su se dogodile u regiji, države iz sliva rijeke Save prihvaćaju ideju o suradnji ka održivom razvoju, korištenju, zaštiti i upravljanju vodnim resursima u slivu rijeke Save. Prihvaćajući taj izazov, uspjele su zaključiti Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (FASRB), jedinstveni međunarodni sporazum, koji u sebi integrira sve aspekte upravljanja vodama i osnovati zajedničku Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save (Savsku komisiju) radi implementacije FASRB-a.
2003  Počinje s radom Privremena Savska komisija, privremeno zajedničko tijelo, s glavnim ciljem da se pripreme svi potrebni koraci za uspostavu stalne Savske komsije po stupanju na snagu FASRB-a.
2004  FASRB stupa na snagu.
2005  Prva konstitutivna sjednica Savske komisije.
2006  Počinje s radom stalno tajništvo Savske komisije.
2020 Savska komisija proslavlja 15 godina uspješne suradnje.
Proces Savske inicijative
Aktivnost / Događaj Datum 
Pokretanje Inicijative lipanj 2001.
Potpisivanje Pisma namjere o suradnji 29.11.2001.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Potpisivanje FASRB-a 3.12.2002.
Kranjska Gora, Slovenija
Privremena Sava komisija počinje s radom 12.3.2003.
Brussels, Belgija
FASRB stupa na snagu  29.12.2004.
Konstituirajuća sjednica Savske komisije  27.-29.6.2005.
Zagreb, Hrvatska
Počinje s radom Tajništvo Savske komisije  9.1.2006.
Zagreb, Hrvatska