Hidraulički model

Hidraulički model rijeke Save - Sava HEC-RAS razvijen je za dio rijeke Save od granice između Slovenije i Hrvatske do Beograda, kao i za nizvodne dionice glavnih pritoka rijeke Save. Sava HEC-RAS je objedinjen sa Sava HEC-HMS modelom čije izlazne lokacije odgovaraju (bočnim) ulaznim točkama HEC-RAS modela. 
 

Geometrija modela inundacijskih zona je uspostavljena prema podacima digitalnih modela terena visoke rezolucije baziranih na LiDAR snimcima svjetlosne detekcije i klasifikacije (optički ili laserski radar) iz 2017.

Za transfer protoka s modela glavnog toka rijeke Save u reten
cije uz rijeku Savu korištene su bočne strukture unutar Sava HEC-RAS-a. Ova bočna područja predstavljaju akumulacijske zone i obično predstavljaju područja iza glavnih nasipa rijeke Save, retencije ili zone nizvodnih dijelova pritoka. Sve u svemu, akumulacijske zone korištene su kao učinkovit i primjeren pristup u cilju razdvajanja procesa usmjeravanja toka u modelu rijeke Save, tako da ide preko i/ili kroz bočne strukture do susjednih područja širom cijelog obuhvata modela rijeke Save. U područjima gdje su detaljniji pristupi bili neophodni, korištena je metoda s 2D područjima za predstavljanje ovih bočnih područja.

Pored razvoja HEC-RAS modela nestacionarnog tečenja, za rijeku Savu su također razvijene posebne analize dvodimenzionalnog (2D) tečenja i mogućnosti proboja nasipa, koje su dostupne u modelu.