Dogodki

Študijski obisk Savske komisije - Delegacijo Republike Irak

Visoka iraška delegacijo, ki jo je vodil minister za vodne vire g. Aun Dhyaib Abdullah, je 17. aprila 2023 obiskala Mednarodno komisijo za Savski bazen (ISRBC). Delegacijo so sestavljali predstavniki Ministrstva za vodne vire, Urada in svetovalne komisije iraškega predsednika vlade, Ministrstva za kmetijstvo, Ministrstva za okolje ter Ministrstva za zunanje zadeve Republike Irak. Obisk je finančno podprl UNDP Irak.
Glavni namen obiska je bil, da se člani delegacije seznanijo zs procesom vzpostavljanja regionalnega dialoga ter kooperativnih institucionalnih okvirov in mehanizmov za upravljanje čezmejnega sodelovanja na področju voda. Obisk je ponudil različne priložnosti za učenje in izmenjavo najboljših praks s poudarkom na izkušnjah, kako je mogoče uporabiti različne pristope pri reševanju skupnih problemov.
Predstavniki sekretariata ISRBC je članom delegacije predstavila načine, kako zaščititi in upravljati skupno porečje, prekomejne vodne vire in z njimi povezane sladkovodne ekosisteme ter obvladovati poplavno ogroženost in s tem povezanimi dosežki na nivoju Savskega bazena.
Istega dne se je iraška delegacija sestala tudi s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj, kjer so se seznanili o izkušnjah Republike Hrvaške pri upravljanju vodnih virov.
Delegacija je 18. aprila obiskala krajinski park Lonjsko polje, ki velja za izjemen primer aluvialnega gozda in je eno izmed ramsarskih območij v Savskem bazenu. Na tem obisku se je seznanila s praksami upravljanja zavarovanih območij in njihove vloge pri obvladovanju poplavne ogroženosti.