Uključenost dionika

U skladu sa Okolišnim i socijalnim standardima Svjetske banke (World Bank Environmental and Social Standards), angažiranje dionika je kontinuirani postupak koji se provodi tijekom cijelog projektnog ciklusa. Kroz ovaj postupak Međunarodna komisija za sliv rijeke Save prepoznaje sve potencijalne dionike, komunicira i olakšava dvosmjerni dijalog sa svim dionicima zainteresiranim za Projekt, kao i s osobama na koje utječu ili bi mogle utjecati projektne aktivnosti.  

Kanali za komunikaciju i informiranje svih prepoznatih dionika su dizajnirani u skladu s njihovim potrebama. Postupak uključenja dionika omogućit će davanje komentara i prijedloga tijekom izrade regionalnih studija i planova od značaja za cijeli sliv. Utvrdit će se i razmotriti zahtjevi, potrebe i očekivanja dionika. Regionalna jedinica za provedbu projekta, u okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, će uspostaviti odgovarajuću  komunikaciju sa grupama dionika kako bi ih redovno informirala o regionalnim projektnim aktivnostima.