Plan prilagodbe vodama i klimi za sliv rijeke Save - WATCAP

Početak/Kraj: 3. ožujak 2012. - 1. kolovoz 2015.

Financirano od: Svjetska banka

Glavna postignuća
  • WATCAP izvješće, zajedno sa aneksima - Smjernice o klimatskoj adaptaciji različitih podsektora voda (plovidba, hidroenergetika, poljoprivreda, zaštita od poplava, ekonomska procjena utjecaja klimatskih promjena)
  • hidrološki model sliva rijeke Save
    • obuka stručnjaka iz nacionalnih institucija o korištenju hidrološkog modela
  • konzultacije sa dionicima o nacrtu ishoda projekta uključujući radionicu za zainteresirane strane.

Dokumenti u prilogu

Abbreviated Summary
Main Report