Prema praktičnim smjernicama za održivo upravljanje nanosom koristeći sliv rijeke Save kao primjer: Uspostava sustava praćenja nanosa za sliv rijeke Save

Početak/Kraj: 1. prosinac 2014. - 30. listopad 2015.

Financirano od: UNESCO Regionalni ured iz Venecije

Glavna postignuća
  • utvrđivanje strateških i specifičnih ciljeva sustava monitoringa nanosa i razmjene podataka
  • pregled postojećih podataka monitoringa nanosa i tehničkih međunarodnih standarda i tehnika praćenja i procjene njihove primjene u slivu rijeke Save
  • uspostavljanje funkcionalnosti Sava Geoportala za razmjenu podataka o nanosu 
  • radionica o monitoringu nanosa održana u rujnu 2015.

Dokumenti u prilogu

Towards Practical Guidance for Sustainable Sediment Management using the Sava River Basin as a Showcase: Establishment of the Sediment Monitoring System for the Sava River Basin